百家姓

下面我们一起来学习《百家姓》。
《百家姓》读来顺口,易学好记,是以前孩童们的启蒙读物。
《百家姓》中记录了504个中国的姓氏。
其实在中华民族这个大家庭中,姓氏远远不止我们今天看到的这些。
如果你有兴趣,长大了还可以继续寻找和研究中国的姓氏。
每一个姓氏中都蕴涵了很多的学问。
现在就来学习《百家姓》,看看你的姓氏有没有在里面呢~

百家姓

zhàoqiánsūn zhōuzhèngwáng 
féngchénchǔwèi jiǎngshěnhányáng 
zhūqínyoú shīzhāng 
kǒngcáoyánhuà jīnwèitáojiāng 
xièzōu bǎishuǐdòuzhāng 
yúnpān fànpéngLáng 
wéichāng miáofènghuāfāng 
RényuánLiǔ fēngbàoshǐtáng 
fèiLiáncénxuē Léitāng 
téngyīnLuó hǎoāncháng 
yuèshí biànkāng 
yuán mèngpínghuáng 
xiāoyǐn yáoshàozhànwāng 
máo bèimíngzāng 
chéngdài tánsòngmáopáng 
xióngshū xiàngzhùdǒngLiáng 
RuǎnLánmǐn qiáng 
jiǎLóuwēi jiāngtóngyánguō 
méishèngLíndiāo zhōngqiūLuò 
gāoxiàcàitián fánLínghuò 
wànzhī zǎnguǎn 
jīngfángqiúmiào gānxièyīngzōng 
dīngxuānbēndèng shànhánghóng 
bāozhūzuǒshí cuīniǔgōng 
chéngxínghuá péiRóngwēng 
xúnyánghuì zhēnjiāfēng 
Ruìchǔjìn bǐngsōng 
羿
jǐngduàn jiāogōng 
kuíshān chēhóupéng 
quánbānyǎng qiūzhònggōng 
nìngqiúLuánbào gāntǒuRóng 
Liú jǐngzhānshùLóng 
xìngsháo gào 
yìnbáihuái táicóngè 
宿怀
suǒxiánLài zhuóLìnméng 
chíqiáoyīn nàicāngshuāng 
wénshēndǎngzhái tángòngLáopáng 
shēn Rǎnzǎiyōng 
sāngguì niúshòutōng 
寿
biānyān jiáshàngnóng 
wēnbiézhuāngyàn cháiyánchōng 
Lián huànàiRóng 
xiàngshèn Liàozhōng 
héng gěngmǎnhóng 
kuāngguówénkòu guǎngquēdōng 
广
ōushū yuèkuíLóng 
shīgǒngshèniè cháogōuáoRóng 
Lěngxīnkàn jiǎnRáokōng 
zēngshāniè yǎngféng 
cháoguānkuǎixiāng zhāhòujīnghóng 
yóuzhúquán huángōng 
 shàngguānōuyáng 
xiàhóuzhū wénréndōngfāng 
liánhuáng chígōngyáng 
tántáigōng zōngzhèngyáng 
chúnchán tàishūshēn 
gōngsūnzhòngsūn xuānyuánLíng 
zhōngwén zhǎngsūnróng 
xiānqiū kōng 
guānkòu zhǎng 
zhuānsūnduān gōng 
西
diāoyuèzhèng Rǎnggōngliáng
tuòjiá zǎiliáng 
jìnchǔyán yānqīn 
duàngānbǎi dōngguōnánmén 
yánguīhǎi yángshéwēishēng 
yuèshuàigōukòng kuànghòuyǒuqín 
Liángqiūzuǒqiū dōngménmén 
西
shāngmóushénài shǎngnángōng 
qiáo niánàiyángtóng 
yán bǎijiāxìngzhōng 
  • 勾(gōu)与句(gōu)同音
  • 柏(bǎi)又念(bó)
  • 费(fèi)又念(bì)
  • 乐(yuè)又念(Lè)
  • 隗(kuí)又念(wěi)
  • 那(nā)又念(nuó)
  • 盖(gě)又念(gài)
  • 有(yǒu)又念(yòu)
  • 佴(nài)又念(mǐ)

-------------------------------------------------------------------------

posted on 2018-10-29 17:41 痞子与阿乖 阅读(16) 评论(0)  编辑  收藏


只有注册用户登录后才能发表评论。
该文被作者在 2018-10-29 18:00 编辑过
网站导航:
<2018年10月>
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910

导航

友情鏈接

最新随笔

搜索

最新评论